بدون موضوع

دلتنگ کسی باش که دلتنگت باشد

بدون موضوع

دلتنگ کسی باش که دلتنگت باشد

بدون موضوع

من الهه نویسنده ی این وبم امیدوارم خوشتون بیادازمطالبم
وقتی دلم بگیره میشم یه شاعریایه نویسنده اونقدمینویسم تادلم خالی بشه بهترین روشم اینه
عااااااشق کامنتم پس هروقت اومدین وبم حتماکامنت بذارین
فدامدااااالهه
elahe78.blog.ir
http://shangoolomangool.blog.ir/

طبقه بندی موضوعی
اهل قلم هاکین اینجا؟

۷ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

زمان چقدرسخت میگذرد

وقتی تونیستی

یک ساعتم

یک سال میگذرد

حالاخودت حساب کن

ببین که هرروز من چقدربی توپیرمیشوم

۱۲ نظر موافقین ۷ ۰ ۲۷ مهر ۹۵ ، ۱۹:۲۸
الهه سوداگر

حماقت محضه که عاشق مجازی بشی

اونم بایه دل واقعی

مجازیادل مجازی میخوان

تااگه هم بشکونن شکستنش مجازی باشه

حماقت محضه که عشق مجازی روواقعیش کنی

۱۳ نظر موافقین ۴ ۱ ۱۷ مهر ۹۵ ، ۱۸:۱۹
الهه سوداگر

من عشق رانه ازمجنون آموختم ونه ازلیلا

نه ازفرهادونه ازشیرین

من عشق راازپروانه ای آموختم که برای چشیدن طعم عشق خودش راسوزاند

۱۰ نظر موافقین ۵ ۰ ۱۴ مهر ۹۵ ، ۱۲:۰۷
الهه سوداگر

ماه محرم روبه همه ی عاشقان دل سوخته ی حسین واهل بیت تسلیت میگم

۶ نظر موافقین ۳ ۰ ۱۳ مهر ۹۵ ، ۱۵:۰۴
الهه سوداگر

گاهی ازبرگشتن به عقب ونگاه کردن به پشت سرم میترسم

جرئت برگشت به عقب راپیدانمیکنم،

گاهی برگشتن به عقب ونگاه کردن به پشت سرم برایم سخت میشود

احساس میکنم که اگربرگردم کسی راپشت سرم نخواهم دید

۸ نظر موافقین ۷ ۰ ۰۷ مهر ۹۵ ، ۱۹:۱۳
الهه سوداگر

غروب که میشوددلم میگیرد

غروب که میشوددلم تورامیخواهد

غروب که میشوداشکهایم سرازیرمیشود

غروب که میشوددلم ویران میشود

غروب که میشودچشمم به ساعت میشود

غروب که میشوددلم،دلتنگت میشود

غروب که میشودیادتومیوفتم

غروب عاشقان،اتمام عشق نیست

غروب عاشقان،عشق است عشق

 

 

غروب هرروزتون عاشق ترازدیروز

۶ نظر موافقین ۵ ۰ ۰۶ مهر ۹۵ ، ۱۹:۰۲
الهه سوداگر

گاهی به حدی اززندگی ام میرسم که احساس میکنم باطری قلبم همچون باطری ساعت دیواریم تمام میشود

وقلبم همچون ساعت اتاقم به خواب میرود

اماافسوس که هرگزساعت روزگاربه خواب نمیرود

هرگزباطری ساعت روزگارتمام نمیشود،ازکارکردن هرگزدست برنمیدارد

هرلحظه هزاران،هزارقلب ازکارکردن دست برمیدارندوبه خواب میروند

وهرلحظه هزاران،هزارقلب شروع به کارمیکنندوباصدای تپیدنشان زندگی راهدیه میکنندوزمانی رابراخواب پیدانمیکنند

ساعت هاحرکت میکنند،همچون ابرها،روزگارهمچون داس دروگردرکاراست

کودکان رابزرگ وبزرگان راپیرمیکندوگاهی هم آنان رابه خاطره تبدیل میکند

باطری قلبتان همیشه درکارباشدوهرگزبه خواب نرودان شاالله

۷ نظر موافقین ۵ ۰ ۰۵ مهر ۹۵ ، ۱۷:۴۲
الهه سوداگر